“We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.” – K. Audenauer

Missie en Methodiek

Betekenis & definitie: Een missie is een doeleind dat verwezenlijkt moet worden. Een missie in die betekenis van het woord is dan ook vooral bedoeld als uiting naar buiten waar een bepaald bedrijf of organisatie voor staat en is een motivatie voor medewerkers om zich achter deze missie te scharen.

Betekenis & definitie: Het begrip methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijzen dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Methodieken bestaan niet uit één wijze van doen (zoals een methode), maar zijn een combinatie van verschillende wijzen.

In de uitvoering van de te verlenen zorg wordt gewerkt met een holistisch systeem van werken die gebaseerd is op een aantal kernwaarden. De relatie, presentie, betekenis en verbinding zijn dragende voorbeeld daarvan waarbij de Andere centraal staat. In de thuisondersteuning, huishoudelijke hulp en verzorging wordt er gewerkt met ervaring uit het werkveld van de forensische psychiatrie en verslaving in combinatie met verworven competenties uit opleidingen in de haptonomie, geestelijke verzorging en begeleiding specifieke doelgroepen op MBO en HBO en Universitair niveau. Ter uitvoering van de methodiek staat een zelfstandige woonruimte centraal.

De methodiek is een leidraad in de manier van zorg aanbieden die uiteindelijk tot doel heeft:

Het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënten die door hun onbegrepen gedrag, verslaving en psychische problematieken agressie/recidivegevaar niet begrepen en gezien worden en daardoor buiten de maatschappij zijn geplaatst. Ter voorkoming van zelfverwaarlozing of hernieuwde opname in de maatschappelijke opvang proberen wij deze doelgroep een nieuwe bestaanshorizon te geven.

Door kleinschalige nabije zorg hebben wij de afgelopen jaren verschillende cliënten deze nieuwe horizon kunnen geven. Niet het object denken maar een benadering van het subject met in iedere specifieke situatie voor iedere specifieke zorgvraag een eigen wederzijdse zorgrelatie, bevestigd de zorgvrager in zijn identiteit. In deze bevestiging denken wij antwoorden te kunnen vinden.

“Ik benader de andersheid van een ander vanuit de verbondenheid die ik met hem heb en niet door buiten de relatie te treden om over de termen ervan te reflecteren.” (Emmanuel Levinas, Totaliteit en het oneindige, Essay over de exterioriteit, Rotterdam 1961)